วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ใบงาน เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
2. เพราะเหตุใดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถึงได้เรียกว่า ฉบับลงประชามติ
3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีทั้งหมดกี่หมวดได้แก่ หมวดใดบ้าง
4. หมวดที่ 1 จะกล่าวถึงเรื่องใด
5.คณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ เรียกว่าอะไร ใครเป็นคนแต่งตั้ง
6. พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชฐานะอย่างไรบ้าง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
7. สิทธิ หมายถึงอะไร ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิทธิของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ มาสัก 5 อย่าง
8. ชนชาวไทยจะมีเสรีภาพในเรื่องใดบ้างตามรัฐธรรมนูญ
9. ในหมวดที่ 5 จะกล่าวถึงเรื่องอะไร
10. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน  อะไรบ้าง
11. รัฐสภา ประกอบด้วยสภาใดบ้าง
12. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีกี่รูปแบบ  มีทั้งหมดกี่คน
13. สมาชิกวุฒิสภา  มีกี่รูปแบบ  มีทั้งหมดกี่คน
14. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจและหน้าที่อย่างไรบ้าง
15. ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรบ้างตามรัฐธรรมนูญ
16. ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งอธิบาย
17. ศาล มีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง
18. กรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ จะเกี่ยวข้องกับศาลใด
19. ศาลที่มีหน้าที่พิพากษาคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คือศาลใด
20. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่องค์กรใดบ้าง
21. องค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐคือ องค์กรใด
22. การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง2 ความคิดเห็น: