วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย

ใบงาน
เรื่อง    ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย
ชื่อ..............................................................................................................................................

1)  ให้ผู้เรียนอธิบายจุดเด่นของลักษณะภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ทั้ง 5 เขต
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)  ภูมิอากาศแบบใดที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี และพืชพรรณที่ปลูกเป็นประเภทใด
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3)  ให้ผู้เรียนอธิบายว่าการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
4)  ให้บอกความแตกต่างและผลกระทบที่เกิดต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน และพายุทอร์นาโด
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5)  คลื่นสึนามิกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายหลายอย่าง ในความคิดเห็นของผู้เรียนผลกระทบด้านใดที่เสียหายมากที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6)  ให้ผู้เรียนอธิบายว่าสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้ง 6 เขต มีอะไรบ้าง และแต่ละเขตส่วนมากประกอบอาชีพอะไร
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7)  ผู้เรียนคิดว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรที่มากที่สุด บอกมาก 5 ชนิด แต่ละชนิดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น