วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย

ใบงาน  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย
1. ให้นักเรียนเรียงลำดับ ทวีปที่ใหญ่ที่สุด ไปจนถึงทวีปที่เล็กที่สุด
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ทะเล และเทือกเขาใดที่เป็นพรมแดนกั้น ระหว่างทวีปเอเชีย กับทวีปยุโรป.................................................
..........................................................................................................................................................................
3. ดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ยกเว้น.....................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. ทวีปเอเชีย  แบ่งเป็น......... ภูมิภาค  ได้แก่.....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาค..............................................................................................................................
6. เทือกเขาสูงที่สำคัญในทวีปเอเชีย  ได้แก่เทือกเขาใดบ้าง..............................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ.........................................................อยู่ในเทือกเขา........................................
8. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในทวีปเอเชีย  ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ.........................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. ปัจจัยที่กำหนดเขตภูมิอากาศ ของทวีปเอเชีย  ได้แก่.....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ภูมิอากาศแบบไทกา   มีลักษณะอย่างไร .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
11. ภูมิอากาศแบบทุนดรา   มีลักษณะอย่างไร .................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
12. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  มีลักษณะอย่างไร ...................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. ภูมิอากาศแบบร้อน   ชื้นตลอดปี พบบริเวณใด.........................................................................................
14. มอส และ ไลเคน จะพบบริเวณภูมิประเทศ แบบใด....................................................................................
15. ทุ่งหญ้าสะวันนา  มีลักษณะอย่างไร............................................................................................................
16. เมเปิล  โอ๊ก  วอลนัต  จะพบบริเวณภูมิประเทศแบบใด...............................................................................
17. โอเอซิส  หมายถึง........................................................................................................................................
18. แม่น้ำที่สำคัญ  ของทวีปเอเชีย มีแม่น้ำใดบ้าง..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19. ทวีปเอเชียประกอบด้วย........ เชื้อชาติ   ไดแก่ ............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
20. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในทวีปเอเชีย  มีหลายภาษา  มีหลายภาษา ..................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น