วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ใบงาน หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา

ใบงาน เรื่อง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา
1.  สังคหวัตถุ 4 หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.  นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปิยวาจาที่ดี
3.  นักเรียนมีวิธีการที่จะทำประโยชน์อะไรบ้างให้กับโรงเรียน เพื่อที่โรงเรียนของเราจะได้น่าอยู่
4.  หลักสาราณียธรรม หมายความว่าอย่างไร
5.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานไว้กี่ประการ อะไรบ้าง
6.  พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร ได้แก่อะไรบ้าง
7. คุณประโยชน์ของพรหมวิหาร 4 ได้แก่อะไรบ้าง
8. ทิศ 6 ได้แก่อะไรบ้าง
9. บิดามารดาต้องสงเคราะห์บุตรธิดาอย่างไรบ้าง
10. ครูบาอาจารย์ต้องอนุเคราะห์ศิษย์อย่างไรบ้าง
11. สามีและภรรยาต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรบ้าง
12. มิตรสหายต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรบ้าง
13. นายจ้างต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร  และ ลูกจ้างต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อนายจ้างอย่างไร
14. พระสงฆ์ต้องให้ความอนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์อย่างไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น