วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง แบบอย่างการทำความดีของพุทธสาวก

ใบงาน  เรื่อง แบบอย่างของการทำความดี
 พระราธะ
                1. เพราะเหตุใดพระราธะจึงเสียใจจนร่างกายซูบผอม
                2. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พรสารีบุตรบวชให้พระราธะได้
                3. พระราธะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านใด
                4. คุณธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่างจากการศึกษาประวัติของพระราธะ คืออะไร
ทีฆีติโกศลชาดก  ( ผู้ไม่ทำลายโอวาท )
                1.  เหตุใดทีฆาวุกุมารจึงคิดที่จะฆ่าพระเจ้าพรหมทัต
                2.  คติธรรมที่ได้จากการศึกษาทีฆีติโกศลชาดก  คืออะไร
 สัพพทาฐิชาดก
                1. เพราะเหตุใดสุนัขจิ้งจอกจึงสามารถบังคับให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในอำนาจตนได้
                2.  คติธรรมที่ได้จากการศึกษาสัพพาฐิชาดก  คืออะไร
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                1. หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีความสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร
                2. พ่อนขุนรามคำแหงได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างไร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตโนรส
                1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตโนรส ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น