วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ม. 3


1. การช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันใด
    ก. ครอบครัว  ข. ชุมชนและโรงเรียน  ค. ประเทศชาติ   ง. โลก
2. การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันใด
   ก. ครอบครัว  ข. ชุมชนและโรงเรียน  ค. ประเทศชาติ   ง. โลก
3. การช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในฐานะที่เป็นสมาชิกของสถาบันใด
   ก. ครอบครัว  ข. ชุมชนและโรงเรียน  ค. ประเทศชาติ   ง. โลก
4. สถาบันทางการเมืองใดมีบทบาทอย่างมากในระบอบประชาธิปไตย
  ก. กลุ่มผลประโยชน์       ข. สมาคมต่างๆ
  ค. พรรคการเมือง            ง. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
5. รัฐธรรมนูญ มีความสำคัญต่อรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างไร
  ก. อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  
  ข. วิธีการปกครองที่ดีที่สุดในประเทศ
  ค. กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
  ง. กลุ่มคณะบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
6. ประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยรูปแบบใด
  ก. แบบประธานาธิบดี             ข. แบบรัฐสภา
  ค. แบบชี้นำ                             ง. แบบสังคมนิยม
7. ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
   ก. อังกฤษ    ข. ญี่ปุ่น     ค. สหรัฐอเมริกา    ง. เดนมาร์ก
8. ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ได้แก่ประเทศดังต่อไปนี้ ยกเว้น  ข้อใด
   ก. ฝรั่งเศส     ข. ฟิลิปปินส์    ค. มาเลเซีย    ง. สหรัฐอเมริกา
9. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของระบอบประชาธิปไตย
   ก. อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตย  ข. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ
   ค. เชื่อมั่นในผู้นำสูงสุด   ง. มีการเลือกตั้ง
10. ลักษณะเด่นของระบอบเผด็จการ คือ
   ก. ประชาชนมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
   ข. อำนาจสูงสุด คือ อำนาจอธิปไตย
   ค. อำนาจทางการปกครองจะอยู่ที่คนเดียวหรือพรรคเดียว
   ง. ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคกัน
11. ประเทศไทยภายใต้การปกครองของคณะปฏิวัติ ซึ่งนำโดย
จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เป็นรูปแบบเผด็จการแบบใด
    ก. เผด็จการทหาร                 ข. เผด็จการฟาสซิสต์
    ค. เผด็จการคอมมิวนิสต์       ง. เผด็จการสังคมนิยม
12. การปกครองของเยอรมณีสมัย อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ เป็นรูปแบบการปกครองเผด็จการแบบใด
    ก. เผด็จการทหาร                 ข. เผด็จการฟาสซิสต์
    ค. เผด็จการคอมมิวนิสต์       ง. เผด็จการสังคมนิยม
13. แนวคิดเผด็จการคอมมิวนิสต์ เป็นแนวคิดของผู้ใด
     ก. อดัม  สมิธ                        ข. คาร์ล   มาร์กซ์
     ค. อับราฮัม  ลินคอห์น         ง. จอห์น เอฟ เคเนดี้
14. ผู้ที่นำแนวคิดเผด็จการคอมมิวนิสต์ ไปใช้ในการปฏิวัติรัซเซีย
คือใคร
    ก. ซาร์  นิโคลัส         ข. เบนจามิน  แฟรงคลิน
    ข. นิโคไล  เลนิน       ง. จอร์จ   วอชิงตัน
15. องค์กรใด เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
   ก. วุฒิสภา     ข. คณะรัฐมนตรี      ค. ศาล   ง. กกต.
16. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
   ก. ประธานรัฐสภา              ข. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   ค. ประธานองคมนตรี         ง. สมาชิกวุฒิสภา
17. ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีคะแนนเสียงเท่าไหร่ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
   ก.  1 ใน 5    ข. 3 ใน 4    ค. กึ่งหนึ่ง   ง. ทั้งหมดของจำนวนสมาชิก
18. ข้อใด ไม่ใช่  อำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
   ก. ประสานงานกับกระทรวง  ทบวง กรมต่างๆ
   ข. กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
   ค. ร่างกฎหมายต่างๆ
   ง. กำกับ ดูแลข้าราชการประจำให้นำนโยบายไปปฏิบัติ
19. ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ของไทย
   ก. ส่วนภูมิภาค   ข. ส่วนกลาง   ค. ส่วนหัวเมือง  ง. ส่วนท้องถิ่น
20. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการบริหารราชการส่วนกลาง
    ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ข. กระทรวง
    ค. จังหวัด     ง. กรุงเทพมหานคร
21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
    ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ข. กระทรวง
    ค. จังหวัด     ง. กรุงเทพมหานคร
22. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
    ก. เทศบาล     ข. กระทรวง     ค. จังหวัด     ง. อำเภอ
23. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ  เรียกว่าอะไร
   ก. ลงประชามติ                                  ข. ประชาพิจารณ์  
   ค. ลงมติ                              ง. ลงคะแนนเสียง
24. เมื่อประชาชนเกิดความคับข้องใจจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถร้องเรียนได้ที่ศาลใด
   ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ข.ศาลทหาร  ค.ศาลยุติธรรม  ง.ศาลปกครอง
25. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของ แผนที่
    ก. ทราบความเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ 
    ข. อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
    ค. ช่วยวางแผนและตัดสินใจ
    ง. ค้นพบแหล่งขุดค้นหาสมบัติ
26. สิ่งที่บอกว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่ชนิดใด คือองค์ประกอบใด
ของแผนที่
    ก. มาตราส่วน   ข. สัญลักษณ์  ค. ชื่อระวาง  ง. เส้นกริด
27. ลูกศรที่ใช้ในการชี้ทิศจะชี้ไปทางทิศใดเสมอ
   ก. เหนือ  ข. ตะวันออก  ค. ตะวันตก  ง. ใต้
28.ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของแผนที่
   ก.ชื่อระวาง  ข. หน่วยวัดความยาว ค.สัญลักษณ์  ง.มาตราส่วน
29. บริเวณที่เป็นที่ราบ ที่ต่ำ หรือที่ลุ่ม จะใช้สีใดเป็นสัญลักษณ์แทน
    ก. สีเขียว   ข. สีเหลือง  ค. สีน้ำตาล  ง. สีฟ้า
ใช้คำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  30 - 33
                . แผนที่ภูมิประเทศ
                ข. แผนที่รัฐกิจ
                ค. แผนที่เฉพาะกรณี
                ง. แผนที่เล่ม
30. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเขตการปกครองของอำเภอ
      โนนแดงควรศึกษาจากแผนที่ใด
31. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวของ
       อำเภอโนนแดงควรศึกษาจากแผนที่ใด
32. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาข้อมูลในทุกด้านของอำเภอ
      โนนแดงควรศึกษาจากแผนที่ใด
33. ถ้านักเรียนต้องการศึกษาลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป
      ของอำเภอโนนแดงควรศึกษาจากแผนที่ใด
34. ภาพถ่ายทางอากาศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการยกเว้นข้อใด
     ก.วางผังเมือง  ข.ค้นหาตำแหน่ง  ค. พัฒนาที่ดิน  ง. ทำแผนที่
35. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดที่ใช้หลักการ  รีโมตเซนซิง
     ก. ลูกโลก                         ข. แผนที่  
     ค. ภาพจากดาวเทียม         ง. ภาพถ่ายทางอากาศ
36. ทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมใด
    ก.  เปอร์เซีย      ข. กรีก – โรมัน
    ข.  เตริ์ก            ง. อารยัน
37.  ประเทศใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรป
    ก. โรมาเนีย       ข. ฟินแลนด์
    ข. แทนซาเนีย   ง. ไอร์แลนด์
38.  ข้อใดจับคู่ ประเทศ และ เมืองหลวง ของประเทศในทวีปยุโรปได้ถูกต้อง
   ก.  สวีเดน  -  เฮลเซงกิ       ข.  ยูเครน  -   เคียฟ
   ข.  โปรตุเกส  -  มาดริด     ง. โรมาเนีย  -  โซเฟีย
39. ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดต่อกับทวีปเอเชียทางทิศใด
   ก. ทิศเหนือ    ข. ทิศตะวันออก  ค. ทิศตะวันตก  ง. ทิศใต้
40. ประเทศที่มีเนื้อที่มากที่สุดในทวีปยุโรป คือ
   ก. สเปน   ข. เยอรมณี  ค.  ฝรั่งเศส   ง. สหราชอาณาจักร
41. เราจะพบเทือกเขาใดบริเวณประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
ลิกเตนสไตน์ และ ออสเตรเลีย
   ก. เทือกเขาอูราล       ข. เทือกเขาแอลป์
   ค. เทือกเขาแอพเพนไทน์     ง. เทือกเขาคาร์เปเทียน
42. พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรัซเซียอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบใด
   ก. เขตหนาว  ข. เขตอบอุ่น  ค. เขตกึ่งทะเลทรายอบอุ่น ง. อบอุ่นชื้น
43. เราจะพบพืชชนิดใดบริเวณภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
   ก. มอส  ข.  เฟริ์น    ค.  ตะบองเพชร  ง. ไม้โอ๊ก
44. ประชากรบริเวณตอนกลางของเยอรมณี ฝรั่งเศส และ ตอนเหนือของสเปนเป็นประชากรกลุ่มใด
  ก. เมดิเตอร์เรเนียน                        ข. อัลไพน์  
  ค. นอร์ดิก                                     ง. แองโกล – แซกซอน
45. ประชากรในยุโรปใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายใด
  ก.โรมันคาทอลิก  ข. โปรเตสแตนท์ ค. ออร์ทอดอกซ์ ง. ชีอะห์
46.  ประเทศอังกฤษมีรูปแบบการเมืองการ
   ก. เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
   ข. เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ
   ค. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกำจัดคู่แข่งทางการเมือง
   ง. ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
47. เราจะพบภูมิประเทศแบบ ฟยอร์ด บริเวณคาบสมุทรใด
   ก. คาบสมุทรไอบีเรีย       ข. คาบสมุทรบอลข่าน
   ค. คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย     ง. คาบสมุทรอิตาลี
48. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป คือ
   ก. แม่น้ำดานูบ     ข. แม่น้ำโวลกา  ค. แม่น้ำไรน์  ง. แม่น้ำดนีเปอร์
49. หอไอเฟล  เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอะไร
   ก. อิตาลี    ข. ฝรั่งเศส     ค. เยอรมณี     ง. อังกฤษ
50. ศักราชที่เป็นศักราชสากล คือ ศักราชใด
   ก. พุทธศักราช                                    ข. คริสต์ศักราช
   ค. มหาศักราช                     ง. จุลศักราช
51. สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1939 แสดงว่าตรงกับพุทธศักราชที่เท่าไหร่
   ก. พ.ศ. 2482   ข. พ.ศ.  1396  ค. พ.ศ. 2454  ง. พ.ศ. 1945
52. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 แสดงว่าตรงกับคริสต์ศักราชที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่
  ก. ค.ศ. 2853  ข. ค.ศ. 1767  ค. ค.ศ. 1945  ง. ค.ศ. 2345
53. อาศัยอยู่ในถ้ำ  ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์  เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคใด
   ก. ยุคหินเก่า   ข. ยุคหินกลาง   ค. ยุคโลหะ   ง. ยุคสำริด
54. รวมกันอยู่เป็นชุมชน  และมีการจัดระเบียบสังคม  เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคใด
  ก. ยุคหินเก่า   ข. ยุคหินกลาง   ค. ยุคโลหะ   ง. ยุคสำริด
55. รู้จักตั้งถิ่นฐาน  เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์  เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคใด
    ก. ยุคหินเก่า   ข. ยุคหินกลาง   ค. ยุคโลหะ   ง. ยุคสำริด
56. ยุโรปเป็นผู้นำในด้านศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ  เป็นสมัยประวัติศาสตร์ในยุคใด
    ก. สมัยโบราณ           ข. สมัยกลาง
    ค. สมัยใหม่                ง. ร่วมสมัย
57.  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  ปฏิวัติฝรั่งเศส  และการล่าอาณานิคม
เป็นสมัยประวัติศาสตร์ในยุคใด
    ก. สมัยโบราณ           ข. สมัยกลาง
    ค. สมัยใหม่                ง. ร่วมสมัย
58. เริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์รู้จักประดิษฐ์อักษร  เป็นสมัยประวัติศาสตร์ในยุคใด
    ก. สมัยโบราณ           ข. สมัยกลาง
    ค. สมัยใหม่                ง. ร่วมสมัย
59. บิดาวิชาประวัติศาสตร์ของโลก คือใคร
    ก. อริสโตเติล    ข. เฮโรโดตุส    ค. เพลโต   ง. โรบินฮู๊ด
60. กรุงศรีอยุธยาของไทย ตรงกับช่วงสมัยใดทางประวัติศาสตร์สากล
   ก. สมัยโบราณ           ข. สมัยกลาง
    ค. สมัยใหม่                ง. ร่วมสมัยวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง อำนาจอธิปไตย


ใบงาน เรื่อง  อำนาจอธิปไตย
1.  อำนาจอธิปไตย  คือ...................................................................................................................................
2. อำนาจอธิปไตย  แบ่งออกเป็น...... ฝ่าย ได้แก่..............................................................................................
3. อำนาจนิติบัญญัติ หมายถึง..............................................................................................................................
องค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ คือ………………………………………………..
4. สภาผู้แทนราษฎร แตกต่างจากสมาชิกวุฒิสภา คือ………………………
5. อำนาจบริหาร หมายถึง................................................................................................
องค์กรที่ใช้อำนาจบริหาร คือ………………………………………………..
6. คณะรัฐมนตรี คือ.........................................................................................................................
มีหน้าที่............................................................................................................................................
7. คณะรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร...................................................................................................
8. นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างไร............................................................................................
9. อำนาจตุลาการ คือ........................................................................................................................................
องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ  คือ..........................................................................
10. ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ใด...................................................................................................................
11. ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใด.......................................................................................................
12.ศาลปกครอง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใด.........................................................................................
13.ศาลทหาร  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใด.................................                                                                     
                                                                     
                                                                     

ใบงาน เรื่อง ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย

ใบงาน
เรื่อง    ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศในทวีปเอเชีย
ชื่อ..............................................................................................................................................

1)  ให้ผู้เรียนอธิบายจุดเด่นของลักษณะภูมิประเทศในทวีปเอเชีย ทั้ง 5 เขต
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)  ภูมิอากาศแบบใดที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี และพืชพรรณที่ปลูกเป็นประเภทใด
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3)  ให้ผู้เรียนอธิบายว่าการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
4)  ให้บอกความแตกต่างและผลกระทบที่เกิดต่อประชากรและสิ่งแวดล้อมของพายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน และพายุทอร์นาโด
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5)  คลื่นสึนามิกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายหลายอย่าง ในความคิดเห็นของผู้เรียนผลกระทบด้านใดที่เสียหายมากที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6)  ให้ผู้เรียนอธิบายว่าสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้ง 6 เขต มีอะไรบ้าง และแต่ละเขตส่วนมากประกอบอาชีพอะไร
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7)  ผู้เรียนคิดว่า ประเทศไทยมีทรัพยากรอะไรที่มากที่สุด บอกมาก 5 ชนิด แต่ละชนิดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรอย่างไรบ้าง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ใบงาน เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ใบงาน เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
2. เพราะเหตุใดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถึงได้เรียกว่า ฉบับลงประชามติ
3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีทั้งหมดกี่หมวดได้แก่ หมวดใดบ้าง
4. หมวดที่ 1 จะกล่าวถึงเรื่องใด
5.คณะที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ เรียกว่าอะไร ใครเป็นคนแต่งตั้ง
6. พระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชฐานะอย่างไรบ้าง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
7. สิทธิ หมายถึงอะไร ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิทธิของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ มาสัก 5 อย่าง
8. ชนชาวไทยจะมีเสรีภาพในเรื่องใดบ้างตามรัฐธรรมนูญ
9. ในหมวดที่ 5 จะกล่าวถึงเรื่องอะไร
10. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ส่วน  อะไรบ้าง
11. รัฐสภา ประกอบด้วยสภาใดบ้าง
12. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีกี่รูปแบบ  มีทั้งหมดกี่คน
13. สมาชิกวุฒิสภา  มีกี่รูปแบบ  มีทั้งหมดกี่คน
14. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจและหน้าที่อย่างไรบ้าง
15. ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรบ้างตามรัฐธรรมนูญ
16. ให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งอธิบาย
17. ศาล มีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง
18. กรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ จะเกี่ยวข้องกับศาลใด
19. ศาลที่มีหน้าที่พิพากษาคดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คือศาลใด
20. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่องค์กรใดบ้าง
21. องค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐคือ องค์กรใด
22. การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรบ้าง