วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. อาณาจักรลังกาสุกะ มีศูนย์กลางอยู่ที่..........................................................................................................
2. อาณาจักรลังกาสุกะเคยตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักร...................................................................
3. อาณาจักรลังกาสุกะเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนา...............................................................................
4. หลักฐานทางโบราณคดีชิ้นใดที่บ่งบอกว่าอาณาจักรลังกาสุกะเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายาน.......................................................................................................................
5. อาณาจักรตามพรลิงค์ มีศูนย์กลางอยู่ที่.....................................................................................................
6. อาณาจักรตามพรลิงค์ มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านใด....................................................................................
7. ผู้ที่รวบรวมแว่นแคว้นน้อยใหญ่รวมกันเป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ คือ.........................................................
..........................................................................................................................................................................
8. หลักฐานชิ้นใดที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรตามพรลิงค์ นับถือศาสนาพราหมณ์   ฮินดู และพระพุทธศาสนานิกายมหายาน......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่แสดงว่าศิลปะแบบลังกาได้เผยแผ่และฝังรากลึกในอาณาจักรตามพรลิงค์ คือ
..........................................................................................................................................................................
10. อาณาจักรศรีวิชัย มีศูนย์กลางอยู่ที่...................................................................................................
11. ในระยะแรกอาณาจักรศรีวิชัย มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องใด.....................................................................
..........................................................................................................................................................................
12. ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เผยแผ่มายังอาณาจักรศรีวิชัย คือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์มีศูนย์กลางอยู่ที่.....................................................................................................
14. เรื่องราวของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ปรากฏอยู่ใน ตำนาน...................................................................
15. ความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ คือ............................................................................
..........................................................................................................................................................................
16. ศาสนสถานที่สำคัญของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ คือ...................................................................................
17. ตามตำนานอุรังคธาตุ กล่าวถึงการสร้าง พระธาตุพนม ว่าอย่างไร...............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. อาณาจักรขอมได้ขยายอิทธิพลมาครอบครองดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงของกษัตริย์พระองค์ใด................................................................................................................................................
19. อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของ..................................................................................
20. อาณาจักรอิศานปุระ เรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ อาณาจักร...............................................................................
21. อาณาจักรอิศานปุระ เจริญรุ่งเรืองสุดในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด..........................................................
..........................................................................................................................................................................
22. สิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิศานปุระ คือ.............................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
23. หลักฐานที่ปรากฏว่าอาณาจักรขอมได้ขยายอำนาจไปยังดินแดนต่างๆ  คือ................................................
เช่น  ที่นครราชสีมา   ปราสาท........................................   ที่บุรีรัมย์   ปราสาท................................................
ที่สุรินทร์  ปราสาท...........................................    ที่ลพบุรี  ปราสาท................................................................
ที่กาญจนบุรี  ปราสาท..........................................................
24. รูปแบบการปกครองใดที่อาณาจักรขอม เผยแพร่ไปยังอาณาจักรต่างๆ.....................................................
..........................................................................................................................................................................
25. โบราณสถานและโบราณวัตถุใดที่บ่งบอกว่าอาณาจักรขอมมีความเชื่อในเรื่องศาสนาพราหมณ์  ฮินดู
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ใบงาน หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา

ใบงาน เรื่อง หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของพระพุทธศาสนา
1.  สังคหวัตถุ 4 หมายความว่าอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
2.  นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปิยวาจาที่ดี
3.  นักเรียนมีวิธีการที่จะทำประโยชน์อะไรบ้างให้กับโรงเรียน เพื่อที่โรงเรียนของเราจะได้น่าอยู่
4.  หลักสาราณียธรรม หมายความว่าอย่างไร
5.  พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานไว้กี่ประการ อะไรบ้าง
6.  พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร ได้แก่อะไรบ้าง
7. คุณประโยชน์ของพรหมวิหาร 4 ได้แก่อะไรบ้าง
8. ทิศ 6 ได้แก่อะไรบ้าง
9. บิดามารดาต้องสงเคราะห์บุตรธิดาอย่างไรบ้าง
10. ครูบาอาจารย์ต้องอนุเคราะห์ศิษย์อย่างไรบ้าง
11. สามีและภรรยาต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรบ้าง
12. มิตรสหายต้องปฏิบัติต่อกันอย่างไรบ้าง
13. นายจ้างต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไร  และ ลูกจ้างต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อนายจ้างอย่างไร
14. พระสงฆ์ต้องให้ความอนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์อย่างไรบ้าง

ใบงาน เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลก

ใบงาน เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีผลต่อพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.  การออกล่าอาณานิคมของชาวยุโรปได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร
2.  ชาวตะวันตกชาติแรกที่ออกล่าอาณานิคม คือ
3.  การออกล่าอาณานิคมของชาวยุโรปส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
4.  มูลเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดจากอะไร
5.  สงครามโลกครั้งที่ 1 มีฝ่ายใดบ้างที่เข้าร่วมสงคราม
6. ผลที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นอย่างไรบ้าง
7. ชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดจากอะไร
8. วันดีเดย์  ( D – Day ) คืออะไร
9. ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นอย่างไรบ้าง
10. เพราะเหตุใดสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเกิดความขัดแย้งกัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2สิ้นสุดลง
11. หลักการทรูแมน คืออะไร มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
12. สงครามเย็นหมายถึงอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร
13. วิกฤตการณ์สงครามเย็นเป็นอย่างไรบ้าง
13. สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงคืออะไร

ใบงาน เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ใบงาน เรื่อง กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1. กฎหมาย หมายถึงอะไร
2. กฎหมายมีความสำคัญอย่างไรบ้าง
3. กฎหมายต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง
4. กฎหมายมหาชน คืออะไร ได้แก่กฎหมายใดบ้าง
5. กฎหมายเอกชน คืออะไร ได้แก่กฎหมายใดบ้าง
6. กฎหมายระหว่างประเทศ คืออะไร ได้แก่กฎหมายใดบ้าง
7. ประชาชนได้รับสิทธิทางการศึกษาจากรัฐอย่างไรบ้างตามกฎหมายการศึกษา
8. ระบบการศึกษามีทั้งหมดกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
9. ให้นักเรียนยกตัวอย่างหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องปฏิบัติต่อเด็กตามกฎหมายสิทธิเด็กมาสัก 5 ข้อ
10. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ มีกี่ประเภท
11. ภาษีเงินได้ หมายถึงอะไร
12. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้แก่ใครบ้าง
13. การลงบัญชีทหารกองเกินมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
14. ทหารกองเกิน คืออะไร
15. ทหารประจำการ คืออะไร
16. ทหารกองหนุน คืออะไร

ใบงาน เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ใบงาน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
1. หลักเกณฑ์ของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
1.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติ ……………..........
1.2 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ ………. ปี  …………ขึ้นไป
1.3 มีภูมิลำเนาหรือมีชื่ออยู่ใน ……………………..ในท้องถิ่นนั้น
2. วิธีการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
2.1 จะต้องรีบขอมีบัตรภายใน ………..วันนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ………...ปี ………….
2.2 จะต้องรีบขอมีบัตรภายใน  …………วันนับแต่วันที่ได้สัญชาติ …………………
2.3 จะต้องรีบขอมีบัตรภายใน  …………  วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่เพิ่มชื่อใน ……………….
2.4 จะต้องรีบขอมีบัตรภายใน …………..วันนับแต่วันที่พ้นสภาพจากการได้รับการยกเว้น
3. แนวทางปฏิบัติในการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
3.1 หลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ………………………………….
3.2 เมื่อผู้มีอำนาจลงนามแล้วผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน เรียกว่า …………..ซึ่งจะใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงประมาณ ……………..
4. วิธีปฏิบัติเมื่อบัตรหมดอายุและการขอเปลี่ยนบัตร
4.1 เมื่อบัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ จะต้องขอมีบัตรภายใน…….วัน นับตั้งแต่วันบัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ
4.2 เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน…….วันนับแต่วันเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
5. ประโยชน์ของการมีบัตรประจำตัวประชาชน  ……………………………………
6. บัตรประจำตัวประชาชนมีอายุบัตร…..... ปีและต้องทำบัตรใหม่เมื่อบัตรหมดอายุ
และผู้ที่มีอายุครบ…………..ปีบริบูรณ์ไม่ต้องขอมีบัตรใหม่ ให้ใช้บัตรเดิมต่อได้เลย

ใบงาน เรื่อง อำนาจอธิปไตย

ใบงาน เรื่อง  อำนาจอธิปไตย
1.  อำนาจอธิปไตย  คือ.......................................................................................................
2. อำนาจอธิปไตย  แบ่งออกเป็น...... ฝ่าย ได้แก่..................................................................................
3. อำนาจนิติบัญญัติ หมายถึง............................................................................................
องค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติ คือ………………………………………………..
4. สภาผู้แทนราษฎร แตกต่างจากสมาชิกวุฒิสภา คือ………………………………
5. อำนาจบริหาร หมายถึง.......................................................................................................................
องค์กรที่ใช้อำนาจบริหาร คือ………………………
6. คณะรัฐมนตรี คือ...............................................................................
มีหน้าที่.........................................................................................................
7. คณะรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไร............................................................................
8. นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างไร....................................................................................
9. อำนาจตุลาการ คือ................................................................................................................
องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ  คือ..........................................................................
10. ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจหน้าที่ใด.......................................................................................................
11. ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใด....................................................................................
12.ศาลปกครอง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใด.....................................................................................
13.ศาลทหาร  มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีใด...........................................................................................
                                                                     
                                                                     

ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ใบงาน เรื่อง  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ( ออสเตรเลีย )
1. โอเชียเนีย ประกอบด้วย ประเทศใดบ้าง........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. เทือกเขาเกรตดิไวดิง เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำใดบ้าง..........................................................................................
3. ภูมิอากาศของประเทศออสเตรเลีย จำแนกออกได้เป็น...........เขต  ได้แก่.....................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. สัตว์ประจำถิ่นในออสเตรเลีย ได้แก่..............................................................................................................
5. พืชพรรณธรรมชาติของออสเตรเลีย มีลักษณะอย่างไร..................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. แร่ธาตุที่พบในออสเตรเลีย ได้แก่.................................................................................................................
7. การกระจายตัวของประชากรในออสเตรเลียมีลักษณะอย่างไร.....................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลีย คือ..........................................................................  มีรูปร่าง.................
..........................................................................................................................................................................
ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม...........................................................................ซึ่งอพยพมาจาก.............
9. สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของออสเตรเลีย คือ...................................................................................
10. พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของออสเตรเลีย คือ.....................................................................................................
11. อุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
12. เมืองที่สำคัญของออสเตรเลีย ได้แก่............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. สินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
14. ทางรถไฟสายยาวที่สุดในออสเตรเลีย คือ...................................................................................................

ใบงาน เรื่อง แบบอย่างการทำความดีของพุทธสาวก

ใบงาน  เรื่อง แบบอย่างของการทำความดี
 พระราธะ
                1. เพราะเหตุใดพระราธะจึงเสียใจจนร่างกายซูบผอม
                2. เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้พรสารีบุตรบวชให้พระราธะได้
                3. พระราธะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เป็นเลิศในด้านใด
                4. คุณธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่างจากการศึกษาประวัติของพระราธะ คืออะไร
ทีฆีติโกศลชาดก  ( ผู้ไม่ทำลายโอวาท )
                1.  เหตุใดทีฆาวุกุมารจึงคิดที่จะฆ่าพระเจ้าพรหมทัต
                2.  คติธรรมที่ได้จากการศึกษาทีฆีติโกศลชาดก  คืออะไร
 สัพพทาฐิชาดก
                1. เพราะเหตุใดสุนัขจิ้งจอกจึงสามารถบังคับให้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในอำนาจตนได้
                2.  คติธรรมที่ได้จากการศึกษาสัพพาฐิชาดก  คืออะไร
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                1. หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีความสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมอย่างไร
                2. พ่อนขุนรามคำแหงได้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างไร
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตโนรส
                1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระปรมานุชิตโนรส ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านใด

ใบงาน เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย

ใบงาน  เรื่อง  แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย  ( อารยธรรมจีน )
1. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า ทวีปเอเชีย  เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. อารยธรรมตะวันออก  หมายถึง ....................................................................................................................
ประกอบด้วยอารยธรรมที่สำคัญ  ได้แก่............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. อารยธรรมจีนมีแหล่งกำเนิดที่ลุ่มแม่น้ำ......................................................................................
4. อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ราชวงศ์ต่างๆ ได้แก่............................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ราชวงศ์ที่ปกครองจีนยาวนานที่สุด คือ.....................................................................
6. ราชวงศ์แรกของประวัติศาสตร์จีน คือ............................................................................................
7. อาณัติแห่งสวรรค์  หมายถึง.................................................................................................................
8. การปกครองโดย จักรพรรดิ เริ่มมีขึ้นในราชวงศ์ใด...........................................................................
9. สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ของโลกที่เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ฉิน คือ....................................................................
10. การสอบจอหงวน  เริ่มมีขึ้นในราชวงศ์ใด........................................................................................
11. ภาพวาดและเครื่องกระเบื้อง เป็นศิลปกรรมที่โดเด่นในราชวงศ์ใด.............................................................
12. วรรณกรรมที่สร้างชื่อเสียงในช่วงราชวงศ์หมิง คือ.....................................................................................
13. ลัทธิเต๋า และขงจื๊อ เริ่มก่อกำเนิดขึ้นในช่วงราชวงศ์ใด...........................................................................
14. ในช่วงราชวงศ์ใดที่จีนถูกชนเผ่ามองโกลยึดครอง......................................................................................
15. หลังจากสิ้นสุดระบอบจักรพรรดิ จีนเปลี่ยนการปกครองเป็นแบบใด...............................................................................
16. ผู้นำในการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ของจีน คือ...................................................................................


ใบงาน  เรื่อง  แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย  ( อารยธรรมอินเดีย )
1. อารยธรรมอินเดีย มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่..........................................................................................................
2. หลักฐานที่ยืนยันว่าอินเดียมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ คือ.......................................
..........................................................................................................................................................................
3. เพราะเหตุใดจึงเรียกว่า สมัยพระเวท ในช่วงที่พวกอารยันอพยพเข้ามาในอินเดีย.........................................................
4. ราชวงศ์แรกของอินเดีย  คือ....................................................................................
5. พระเจ้าอโศกมหาราช  มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา อย่างไร................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. ราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองอินเดีย  คือ............................................................................
7. หลังจากราชวงศ์โมกุลหมดอำนาจลง  อินเดียถูกชาติใดเข้ายึดครอง.............................................................
8. ผู้นำคนสำคัญของอินเดียที่เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษ คือ..........................................................................
9. ความขัดแย้งเรื่องดินแดนแคชเมียร์ เกิดจากสาเหตุใด...................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ประเทศบังคลาเทศ เกิดจากการแยกตัวออกจากประเทศใด.........................................................................

ใบงาน เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย

ใบงาน  เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทวีปเอเชีย
1. ให้นักเรียนเรียงลำดับ ทวีปที่ใหญ่ที่สุด ไปจนถึงทวีปที่เล็กที่สุด
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ทะเล และเทือกเขาใดที่เป็นพรมแดนกั้น ระหว่างทวีปเอเชีย กับทวีปยุโรป.................................................
..........................................................................................................................................................................
3. ดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร ยกเว้น.....................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. ทวีปเอเชีย  แบ่งเป็น......... ภูมิภาค  ได้แก่.....................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาค..............................................................................................................................
6. เทือกเขาสูงที่สำคัญในทวีปเอเชีย  ได้แก่เทือกเขาใดบ้าง..............................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ.........................................................อยู่ในเทือกเขา........................................
8. ที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในทวีปเอเชีย  ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำ.........................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. ปัจจัยที่กำหนดเขตภูมิอากาศ ของทวีปเอเชีย  ได้แก่.....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ภูมิอากาศแบบไทกา   มีลักษณะอย่างไร .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
11. ภูมิอากาศแบบทุนดรา   มีลักษณะอย่างไร .................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
12. ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  มีลักษณะอย่างไร ...................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. ภูมิอากาศแบบร้อน   ชื้นตลอดปี พบบริเวณใด.........................................................................................
14. มอส และ ไลเคน จะพบบริเวณภูมิประเทศ แบบใด....................................................................................
15. ทุ่งหญ้าสะวันนา  มีลักษณะอย่างไร............................................................................................................
16. เมเปิล  โอ๊ก  วอลนัต  จะพบบริเวณภูมิประเทศแบบใด...............................................................................
17. โอเอซิส  หมายถึง........................................................................................................................................
18. แม่น้ำที่สำคัญ  ของทวีปเอเชีย มีแม่น้ำใดบ้าง..............................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
19. ทวีปเอเชียประกอบด้วย........ เชื้อชาติ   ไดแก่ ............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
20. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในทวีปเอเชีย  มีหลายภาษา  มีหลายภาษา ..................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................