วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบงาน เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรโบราณในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. อาณาจักรลังกาสุกะ มีศูนย์กลางอยู่ที่..........................................................................................................
2. อาณาจักรลังกาสุกะเคยตกอยู่ใต้อิทธิพลของอาณาจักร...................................................................
3. อาณาจักรลังกาสุกะเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนา...............................................................................
4. หลักฐานทางโบราณคดีชิ้นใดที่บ่งบอกว่าอาณาจักรลังกาสุกะเคยเป็นศูนย์กลางสำคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายาน.......................................................................................................................
5. อาณาจักรตามพรลิงค์ มีศูนย์กลางอยู่ที่.....................................................................................................
6. อาณาจักรตามพรลิงค์ มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านใด....................................................................................
7. ผู้ที่รวบรวมแว่นแคว้นน้อยใหญ่รวมกันเป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ คือ.........................................................
..........................................................................................................................................................................
8. หลักฐานชิ้นใดที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรตามพรลิงค์ นับถือศาสนาพราหมณ์   ฮินดู และพระพุทธศาสนานิกายมหายาน......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่แสดงว่าศิลปะแบบลังกาได้เผยแผ่และฝังรากลึกในอาณาจักรตามพรลิงค์ คือ
..........................................................................................................................................................................
10. อาณาจักรศรีวิชัย มีศูนย์กลางอยู่ที่...................................................................................................
11. ในระยะแรกอาณาจักรศรีวิชัย มีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องใด.....................................................................
..........................................................................................................................................................................
12. ศาสนสถานและศาสนวัตถุที่แสดงว่าพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เผยแผ่มายังอาณาจักรศรีวิชัย คือ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์มีศูนย์กลางอยู่ที่.....................................................................................................
14. เรื่องราวของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ปรากฏอยู่ใน ตำนาน...................................................................
15. ความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ คือ............................................................................
..........................................................................................................................................................................
16. ศาสนสถานที่สำคัญของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ คือ...................................................................................
17. ตามตำนานอุรังคธาตุ กล่าวถึงการสร้าง พระธาตุพนม ว่าอย่างไร...............................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
18. อาณาจักรขอมได้ขยายอิทธิพลมาครอบครองดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงของกษัตริย์พระองค์ใด................................................................................................................................................
19. อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของ..................................................................................
20. อาณาจักรอิศานปุระ เรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ อาณาจักร...............................................................................
21. อาณาจักรอิศานปุระ เจริญรุ่งเรืองสุดในสมัยของกษัตริย์พระองค์ใด..........................................................
..........................................................................................................................................................................
22. สิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอิศานปุระ คือ.............................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
23. หลักฐานที่ปรากฏว่าอาณาจักรขอมได้ขยายอำนาจไปยังดินแดนต่างๆ  คือ................................................
เช่น  ที่นครราชสีมา   ปราสาท........................................   ที่บุรีรัมย์   ปราสาท................................................
ที่สุรินทร์  ปราสาท...........................................    ที่ลพบุรี  ปราสาท................................................................
ที่กาญจนบุรี  ปราสาท..........................................................
24. รูปแบบการปกครองใดที่อาณาจักรขอม เผยแพร่ไปยังอาณาจักรต่างๆ.....................................................
..........................................................................................................................................................................
25. โบราณสถานและโบราณวัตถุใดที่บ่งบอกว่าอาณาจักรขอมมีความเชื่อในเรื่องศาสนาพราหมณ์  ฮินดู
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 ความคิดเห็น: